Ez a weboldal sütiket (cookies) használ. Az oldal használatával Ön elfogadja ezt; a sütik beállításait bármikor módosíthatja erre a linkre kattintva.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS SÜTIK

Mivel jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) az irányadó a hays.hu honlapon rögzített, valamint az egyes Felhasználók által a Hays Hungary Kft. (a továbbiakban: Hays vagy Társaság) részére szolgáltatott összes személyes adat feldolgozására, kérjük, azt figyelmesen olvassa el. Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogyan az alábbiakban leírt módon az adatait kezeljük, kérjük, semmiféle személyes adatot ne küldjön be a honlapon keresztül vagy ne szolgáltasson egyébként a Társaság részére.

Frissítve: 2017. szept. 07.

I. Általános tájékoztató

A Hays Hungary Kft., mint adatkezelő biztosítja, hogy a számunkra átadott adatokat tisztességesen és törvényes módon, hozzáértéssel és körültekintéssel kezeljük és dolgozzuk fel. A Személyes adatokkal kapcsolatos felelősségünket rendkívül komolyan vesszük. Személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezésinek megfelelően kezeljük. A jelen szabályzatban nem definiált, de az Infotv.-ben megtalálható fogalmak az Infotv.-ben meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Fogalmak:

Hays: A Hays Hungary Kft., annak minden szervezeti egységével együtt

Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a Hays munkaerő-közvetítési vagy munkaerő-kölcsönzési szolgáltatása során a Hays szolgáltatásait igénybe veszi, és eközben a Hays számára Személyes adatokat szolgáltat a hays.hu honlapon keresztül vagy egyébként bármilyen módon

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatvédelmi szabályzat: a Hays által kiadott jelen szabályzat, amely mindenkor elérhető a Hays honlapján http://www.hays.hu/altalanos-tartalom/titoktart%C3%A1si-politika-401309

Munkáltató: a Hays-szel szerződéses viszonyban álló, munkavállalókat kereső vállalkozások, amelyek megbízásából a Hays munkaerő-közvetítő, valamint munkaerő kölcsönzési szolgáltatásait végzi

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó Személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó Személyes adat, valamint a bűnügyi Személyes adat;

Különleges adatot az infotv. alapján kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulás alapján kezelünk.

Harmadik személyek: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés/kötelező adatkezelés: az adatkezelés az Infotv. alapján két féle jogalapon valósulhat meg: az érintett hozzájárulásán (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés), vagy amennyiben azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Társaságunk elsősorban hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, jogszabályi felhatalmazás alapján azonban a kötelező adatkezelés sem kizárt.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általunk gyűjtött és kezelt Személyes adatok helyességét és valódiságát nem áll módunkban ellenőrizni, azokért minden alkalommal az azokat megadó személy tartozik felelősséggel.

Az Ön Személyes adataihoz hozzáférést kizárólag saját szervezetünkön belül tevékenykedő személyek részére, az egyes adatfeldolgozók részére, és az egyedi szerződés alapján minket megbízó ügyfeleink, a felhasználók lehetséges jövőbeli munkáltatói számára a fentiekben leírt célból biztosítunk. Ahhoz, hogy pontos képet kapjon arról, adatait mely szervezetek részére továbbítjuk, keresse fel székhelyünket, ahol pontos és naprakész listát biztosítunk partnereinkről.

A jövőbeli munkáltatók vagy ügyfelek működhetnek az Európai Unióban, illetve adott esetben, az Ön által meghatározott kívánalmaknak megfelelően, az Európai Unión kívül is. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön az Infotv. 8.§ (1) bek. a) pontja alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait esetlegesen harmadik országban adatkezelést végző szervezetek részére továbbítsuk.

Törvény írja elő számunkra, hogy Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a törvényi és szerződéses kötelezettségeinknek való megfelelés, illetve jogszerű érdekeink megvalósítása érdekében szükséges. A Személyes adatai kezelésére ennek megfelelően az adatkezelés céljának megfelelő ideig kerül sor. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Személyes adatok karbantartását és aktualizálását. Mindazonáltal Ön tájékoztatni köteles bennünket a Személyes Adatok bármely és minden változása esetén annak biztosítása érdekében, hogy a Személyes adatok naprakészek legyenek; ez esetben Személyes adatokat megfelelőképpen aktualizáljuk, vagy töröljük. Ha meg kívánja tekinteni, hogy milyen Személyes adatokkal rendelkezünk Önről, vagy szeretné Személyes adatait aktualizálni, kiegészíteni vagy eltávolítani az adatbázisból, kérjük, azt e-mailen jelezze a hungary@hays.hu címen.

Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 16. életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője felel azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

II. Egyes adatok kezelése

Az általunk felvett adatok körét, valamint kezelésének módját az alábbi táblázat foglalja össze:

1. Személyes fiók létrehozása

A létrehozáshoz kötelezően megadandó adatok köre (amelyek nélkül az oldalon személyes fiók létrehozása nem lehetséges): név, e-mailcím, szektorválasztás 

Az adatkezelés célja: Személyes fiók létrehozásával a Felhasználó jogosulttá válik az oldal teljes tartalmának megismerésére és igénybe vételére. Az önéletrajz feltöltése és kívánt szektor megadása segíti elő, hogy a Hays megtalálhassa az Ön számára leginkább testhezálló szakmát, és adatait közvetíthesse jövőbeli munkáltatói felé. A személyes fiók létrehozásával szerzett adatok kezelésének további célja, hogy a Felhasználót más Felhasználóktól megkülönböztesse.

Az adatkezelés időtartama: Bizonyos időszak elteltével kapcsolatba lépünk Önnel, hogy megtudjuk, fenn kívánja-e tartani Személyes adatait az adatbázisunkban. Ha a honlapra való bejelentkezés aláírásával nem jelzi, hogy adatait fenn kívánja tartani, akkor adatait archiváljuk, illetve a megfelelő idő lejártával töröljük.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájáruláson alapuló (a definíció szerint)

Adatkezelők: Hays adatkezelést végző munkatársai, valamint a Hays munkaerő-közvetítő vagy munkaerő-kölcsönzési tevékenységével összefüggésben az Felhasználót a későbbiekben esetlegesen alkalmazó Munkáltatók

Adatfeldolgozók:  Hays adatfeldolgozást végző munkatársai

Felhasználó jogainak érvényesítése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat: Az Adatvédelmi Tájékoztató VII-IX. pontja szerint

2. Önéletrajz

Önéletrajz megadása: Az önéletrajzot a Felhasználó személyes fiókjának létrehozásakor, valamint az egyes álláshirdetésekre való közvetlen jelentkezés során töltheti fel a honlapon

Kezelt adatok köre: A Felhasználó későbbi munkához jutása érdekében a Felhasználó által megadott önéletrajzban foglalt adatok, ezek között esetleges fényképek. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az önéletrajz kötelező elemeként a Hays nem kívánja meg semmilyen adat megadását, a Felhasználók szabad belátásán múlik, hogy a későbbi munkába állás reménye érdekében mely személyes, szakmai szempontból releváns adataikat közlik.

Az adatkezelés célja: A Felhasználó munkához jutásának elősegítése

Az adatkezelés időtartama:  Bizonyos időszak elteltével kapcsolatba lépünk Önnel, hogy megtudjuk, fenn kívánja-e tartani Önéletrajzát az adatbázisunkban. Ha a honlapra való bejelentkezés aláírásával nem jelzi, hogy önéletrajzát fenn kívánja tartani, akkor önéletrajzát archiváljuk illetve a megfelelő idő lejártával töröljük.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájáruláson alapuló (a definíció szerint) Adatkezelő Hays adatkezelést végző munkatársai, valamint a Hays munkaerő-közvetítő vagy munkaerő-kölcsönzési tevékenységével összefüggésben az Felhasználót a későbbiekben esetlegesen alkalmazó Munkáltatók Adatfeldolgozók

Felhasználó jogainak érvényesítése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat: az Adatvédelmi Tájékoztató VII-IX. pontja szerint.

3. Jelöltek adatainak továbbítása a munkáltatók felé

Kezelt adatok köre: A saját fiók elkészítésekor megadott adatok, az önéletrajz az abban foglalt adatokkal, esetlegesen a Hays által lefolytatott interjú (lsd. a következő pontot) során a Felhasználó által a Hays számára megadott adatok

Adatkezelés célja: Felhasználó munkához jutásának elősegítése, a Felhasználók szakmája, szakmai tapasztalata, önéletrajzi adatai, interjúja megvizsgálása után a Felhasználók egyes Munkáltatókhoz történő rendelése, a megfelelő munkaerő bemutatása a Munkáltatók számára, a Munkáltató előzetesen megadott igényeinek megfelelő szűrést követően

Adatkezelés jogalapja :Hozzájáruláson alapuló (a definíció szerint)

Adatkezelő: Hays adatkezelést végző munkatársai, valamint a Hays munkaerő-közvetítő vagy munkaerő-kölcsönzési tevékenységével összefüggésben a Felhasználót a későbbiekben esetlegesen alkalmazó Munkáltatók

Felhasználó jogainak érvényesítése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat: Az Adatvédelmi Tájékoztató VII-IX. pontja szerint

Amennyiben az a Munkáltatók igényeinek teljesebb érvényre juttatása, vagy a Társaság által végzett előszűrések, az életrajzok és preferenciák tanulmányozásán kívül még szükséges, a Társaság egyes munkatársai személyesen vagy telefonon keresztül interjút készítenek a Felhasználóval, esetlegesen tesztet töltetnek ki vele, amellyel képességeit még pontosabban felmérhetik. Amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul, az interjú rögzítésre kerül a Munkáltatók felé történő továbbítás céljából.

4. Állásinterjú alkalmával megadott adatok

Kezelt adatok köre: Az interjú során megadott adatok, elsősorban a szakmai vonatkozással, valamint az állásinterjúkon egyébként szokásos tartalommal, így akár kérdés az érdeklődési körre, preferenciákra vonatkozóan. Interjú közben különleges adatra külön írásos hozzájárulás hiányában sohasem kérdezünk rá, amennyiben ilyet tapasztal, mindenképpen jelezze felénk!

Adatkezelés célja: A Felhasználó munkavégzésre vonatkozó jellemzőinek pontosabb meghatározása abból a célból, hogy a Munkáltatók felé a legmegfelelőbb Felhasználókat közvetítsük, egyben a Felhasználó számára is megtalálhassuk azt a Munkáltatót és pozíciót, ahol a képességeit legjobban tudja kamatoztatni

Adatkezelés jogalapja: Hozzájáruláson alapuló (a definíció szerint)

Adatkezelő: Hays adatkezelést végző munkatársai, valamint a Hays munkaerő-közvetítő vagy munkaerő-kölcsönzési tevékenységével összefüggésben az Felhasználót a későbbiekben esetlegesen alkalmazó Munkáltatók

Felhasználó jogainak érvényesítése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat: Az Adatvédelmi Tájékoztató VII-IX. pontja szerint

5. (Egyedi) Piackutatás

Kifejezett ezzel ellentétes előzetes tájékoztatás és kifejezett hozzájárulás kérés hiányában a piackutatás során adott válaszok és adatok nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a piackutatás anonim.

6. Nyereményjáték

A nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott nyereményjáték során alkalmazott nyereményjáték szabályzat tartalmazza.

7. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM)

Kezelt adatok köre: Az egyéni fiók létrehozása során megadott adatok, így különösen a név, e-mail cím

Adatkezelés célja: Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése ([az előzőekben és a továbbiakban függetlenül attól, hogy az elektronikus-e vagy sem] e-DM: a Társaság saját ajánlatait tartalmazó, a Társaság Szolgáltatásait tartalmazó, harmadik fél ajánlatait tartalmazó, karrierhírlevél, anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőívek, a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőívek, stb.)

Adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, a gazdasági reklámtevékenység a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján.

Célzott megkeresés: Amennyiben a Szolgáltató az adott megkereséstípust az adott Felhasználó számára célzott tartalommal küldi, úgy erről a megkeresésben. Amennyiben a Szolgáltató az adott megkereséstípust az adott Felhasználó tájékoztatást ad. A célzás a Társaság által üzemeltett weboldalakon tanúsított felhasználói magatartás, megadott adatok és információk (pl. állásokra történt jelentkezések) alapján történik.

Adatkezelő: Hays adatkezelést végző munkatársai

Felhasználó jogainak érvényesítése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat: Az Adatvédelmi Tájékoztató VII-IX. pontja szerint

III. Egyéb tájékoztatás

1. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat Társaságunk törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a Személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelést megelőzően Társaságunk körültekintően mérlegeli, hogy az adatkezeléshez fűződő jogi érdek és a Személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása egymással arányban állnak-e, erről tájékoztatja a Felhasználókat.

2. Adattárolás

Az Ön Személyes adatait a saját vagy az Internet-szolgáltató gazdagépén (cégnév: Computacenter UK Ltd.; cím: Enterprise House, Waterfront Quays, Salford Quays, Manchester, M50 3XW, UK) lévő, biztonságos szervereken tartjuk. Az Internet jellegére való tekintettel nem garantálhatjuk, vagy szavatolhatjuk az Interneten számunkra átadott információk biztonságát. Az Interneten nincs olyan adatátvitel, melynek 100%-os biztonsága garantálható lenne. Mindazonáltal minden ésszerű intézkedést (ideértve a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket is) megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük Személyes adatait.

3. Az adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezések

A társaság egyedi adatfeldolgozói szerződéssel megbízást adhat a Személyes adatok feldolgozására a Társaságon kívüli szervezet részére. Ebben az esetben a társaság felel az általa adott utasítások jogszerűségéért.

4. Anonim adatok

Információkat gyűjtünk továbbá arról, hogy az álláskeresők és a látogatók hogyan használják ezt a honlapot, hogy így is javítsuk szolgáltatásainkat. Az így szerzett információkat felhasználásakor az egyes magánszemélyek nem azonosíthatók, illetve az információk felhasználásának a kizárólagos célja felhasználóink jobb megismerése, valamint összesített trendek és a legnépszerűbb oldalak megállapítása a honlap összes használójának a viszonylatában. Az ilyen összesített adatokat megoszthatjuk kiválasztott harmadik felekkel, hogy a nevezett célok elérésében azok is segítsenek.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat bármely változása a honlapon közzétételre kerül, azaz Ön minden esetben tudomással lehet arról, hogy milyen információkat gyűjtünk, azokat hogyan és milyen körülmények között használjuk fel, illetve adott esetben adjuk át másnak. Ha bármikor úgy döntünk, hogy a Személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírttól vagy az adatok összegyűjtésekor ismertetettektől lényegesen eltérően használjuk fel, arról e-mailben tájékoztatjuk, és Ön eldöntheti, hogy az Ön adatait az új módon felhasználhatjuk-e.

Nem küldünk Önnek kéretlenül kereskedelmi közléseket, és nem lépünk Önnel kapcsolatba direktmarketing célból, csak ha azt jelzi, hogy az ilyen közléseket szívesen veszi. A másik oldalról viszont kapcsolatba lépünk Önnel, ha a kötelezettségeink megfelelő teljesítése azt megkívánja.

IV. Sütik

1. Sütik – mik azok?

A süti a felhasználó gépén tárolt adatot jelenti. Rögzíti a felhasználó egy adott oldalon történő tevékenységeit, így a következő látogatás alkalmával, személyre szabottan jelenik meg az honlap. A böngésző beállításainál lehetőség van a sütik letiltására. Bár majdnem minden oldal használ sütiket, ezek a fájlok nem károsak a felhasználó rendszerére nézve.

2. Hogyan használjuk a sütiket?

A sütiket használjuk arra, hogy:

(1) a felhasználók aktivitásából mintákat szűrjünk le, és megismerjük felhasználási szokásaikat (segít megérteni a felhasználók felhasználási módjait, így ezek alapján alakíthatjuk az oldal kinézetét, alkalmazásait); és

(2) a felhasználó számára releváns állásokat ajánljunk.

Többfajta süti létezik, amelyek különböző funkcióért felelnek:

Munkamenet süti: ezeket a sütiket csak addig tárolja a felhasználó készüléke, ameddig az az oldal böngészése zajlik. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, az adatok automatikusan törlődnek. Ezek általában névtelen munkamenet azonosítót jelentenek, amelyek a bejelentkezés nélküli böngészést segítik elő. A felhasználóról nem tárolnak adatokat. Állandó sütik: a felhasználó gépén kerülnek tárolásra, és a böngésző bezárása után is megmaradnak. Az ilyen típusú sütiket felismeri a létrehozó oldal, és az weblap következő látogatásánál felhasználja azokat. Az állandó sütiket a Google Analytics (további információért a Google Analytics-ről lásd a 6. pontot) és a személyre szabott sütik számára gyűjtjük (a személyre szabott sütikről bővebben a 7. pontban olvashatsz). A Google Analytics csak harmadik féltől származó sütiket használ (a Google Analyticsről bővebben lásd a 6. pontot).

További információk az oldalon lévő sütikről:

3. Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek, pl. az állásjelentkezéshez. Ezek működését nem lehet letiltani. Használatuk nélkül nem lehetne igénybe venni az oldal szolgáltatásait. Ezek a sütik nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, amik marketing célokra vagy a böngésző előzményének tárolására alkalmasak.

4. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Ezek a sütik megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát. Például, lehetővé teszik a látogatószámlálást, a tevékenységek forrásának felismerését és a népszerű elemek feltérképezését. Ezen célból a Google Analytics szolgáltatásait vesszük igénybe (lásd 6. pont). Minden süti által generált információ aggregált és anonim. A funkcionális sütik nem teszik lehetővé a felhasználó személyének feltárását, hiszen minden tárolt adat anonim és kizárólag az oldal fejlesztésének céljából kerülnek felhasználásra.

5. Funkcionális sütik

Ezek a sütik emlékeznek a felhasználó által választott opciókra (pl. felhasználónév, nyelv vagy lokáció) és speciális lehetőségeket ajánlanak a számára. Például, az oldal olyan újdonságokról tudja értesíteni a felhasználót, amelyekre feliratkozott. Ezen sütik arra is alkalmasak, hogy a felhasználó által használt nagyítást, betűtípust és más beállításokat megjegyezzen. Továbbá, arra is alkalmasak, hogy a felhasználó választhasson a szolgáltatások közül (pl. videó nézés vagy kommentírás egy blogon). A sütik által generált adatok általában teljesen anonímak.

6. Google Analytics

Az oldal a Google Analytics szolgáltatásait veszi igénybe – látogatottsági forgalom mérése a Google Inc. Által (Google). A Google Analytics azért használ sütiket, hogy a látogatók szokásaiból kinyert információkat elemezni tudja. Ezeket az információkat (a készülék IP címét beleértve) a Google az amerikai szerverein tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy analizálja az oldal használatát, jelentéseket készít a látogatottsági forgalomról, és további szolgáltatásokat nyújt az oldallal és az internetes aktivitással kapcsolatban. A felhasználó IP címét a Google nem kapcsolja össze más tárolt adatokkal. A Google az _utma. nevezetű sütit használja – ez egy állandó süti, ami két év után elavul. Az oldal újbóli látogatásával a süti lejárata kibővül. Az oldal használatával, a felhasználó hozzájárul a sütik használatához, amiket a Google a fent említett célokra felhasznál.

7. Személyre szabott sütik

Az oldal a személyre szabott sütiket eszközként használja, amik segítenek a látogatóknak állásajánlatokat ajánlani, ami – véleményünk szerint – érdekük lehet. Ezek állandó sütik (lásd a 2. pontot), amelyek egy bejelentkezett látogató számára lehetővé teszik, hogy az érdeklődési körének megfelelő állásokat mutasson az oldal. A személyre szabott sütik letiltásáról a 8. pontban tájékozódhatsz.

8. A sütik letiltása

Ha egy felhasználó nem szeretné engedélyezni az olyan sütiket, amik nem szükségesek az oldal alapvető működéséhez, az oldal felső jobb sarkában letilthatja őket. Nem elhanyagolható, hogy a legtöbb böngésző elfogadja a sütik használatát. Ennek ellenére, ha a felhasználó nem szeretne az adatgyűjtéshez hozzájárulni, dönthet az összes vagy csak néhány süti elfogadásáról, vagy a böngészőben elutasíthatja azok használatát. A sütik letiltása azt is jelenti, hogy a felhasználó nem lesz képes az oldal összes funkcióját igénybe venni, tehát nem tud hozzáférni az oldal összes szolgáltatásához. Minden böngésző különböző, így a sütik elfogadásának és letiltásának módja eltérő lehet.

9. Hotjar

Az oldal a Hotjar Ltd. szolgáltatásait veszi igénybe. A Hotjar szolgáltatásai közé tartoznak a hőtérképek, látogató figyelés, csatorna- és űrlapelemzés, közvéleménykutatások, kérdőívek és toborzók. Az oldalon megjelenő sütik használata és a látogatók szokásai által generált információk egy írországi Hotjar szerveren kerülnek mentésre. A Hotjar szerveren tárolt információk közé tartozik:

Eszköz-specifikus adatok

A következő információkra tehetünk szert a böngészőhasználaton keresztül: a készülék IP címe (anoním módon tárolva)

• email cím és teljes név

• készülék képernyőmérete

• készülék típusa (egyedi eszközazonosítók) és böngésző fajtája

• földrajzi lokáció (csak ország)

• az oldal preferált nyelvváltozata

Bejelentkezési adatok

Szervereink automatikusan rögzítik azokat az információkat, amik a Hotjar segítségével jönnek létre. Beletartozik: hivatkozó domain

• látogatott oldalak

• földrajzi lokáció (csak ország)

• az oldal preferált nyelvváltozata

• az oldal látogatásának dátuma és ideje

A Hotjar a tárolt információkat az oldal használatának fejlesztésére használja, az oldal üzemeltetői számára az oldalon történő aktivitásból jelentéseket készít, és további szolgáltatásokat nyújt az oldalon történő aktivitással és internethasználattal kapcsolatban. A Hotjar több külső tulajdonú szolgáltatást is használ, pl. Google Analytics és Optimizely. Ezen szolgáltatások rendelkezhetnek a böngésződből származó olyan információkkal, mint pl. sütik vagy IP cím. Ha további információt szeretne a Google Analytics és Optimizely adatgyújtő módszereiről, kérem olvassa el az adatvédelmi politikájukat. Az oldal további böngészésével, hozzájárul az előbb említett Hotjar adatgyűjtéséhez, és a Hotjar által közreműködő harmadik fél adatvédelmi politikájához. A Hotjar által használt sütik különböző időtartalmúak; néhány 365 napig, mások pedig csak egy munkamenet idején állnak fenn. Ha szeretne leiratkozni, megteheti a következő oldalon: https://www.hotjar.com/opt-out

10. A Sütik használata folyamán igénybe vett adatfeldolgozók: Hotjar Ltd., Google Inc.

V. Linkek más oldalakra

Ha a felhasználó egy linkre, reklám bannerre vagy RSS-re kattint, az egy külső oldalra vezeti át, amelynek adatvédelmi politikája eltérhet az itt leírtaktól. A felhasználónak az érdeke, hogy a külső oldalak adatvédelmével tisztában legyen, és hogy a leírtak egyezzenek az ő elvárásaival. A külső oldalak, linkek, reklámok, RSS-ek használatáért valamint a az általuk gyűjtött információkért nem vállalunk felelősséget – nincs befolyásunk ezen tevékenységekre.

VI. Az adatvédelmi politika változásai

Ha bármilyen változás történik az adatvédelmi politikában, azt az oldalon közölni fogjuk, hogy a látogatók figyelmét felhívjuk az oldal által gyűjtött információkra, azok felhasználására, és hogy milyen körülmények között fedhetjük fel őket. Ha az adatokat az adatvédelmi politikában leírtakban eltérő célra szeretnénk felhasználni, a felhasználókat erről e-mailben értesítjük. Ilyen esetben, a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani azt.

VII. Tájékoztatás adása Személyes adat kezeléséről, továbbításáról

A Felhasználó Társaság részére elküldött (a Társaság honlapon is közzétett mindenkori székhelyére vagy a … e-mail címre) erre irányuló kérése esetén a Társaság tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett Személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ezt a kérést e Társaság csak törvényben meghatározott esetben tagadhatja meg, amely esetben a írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

VIII. Személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása – kötelező adatkezelés kivételével

Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a Személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

Amennyiben bármely Felhasználó a Társaságnak már átadott Személyes adatát törölni/zárolni/módosítani szeretné, ezt, amennyiben az adott adatot ő töltötte fel a Társaság honlapján keresztül a honlapon bármikor törölheti. Amennyiben a törlésre a honlapon nincs lehetőség, a Társasághoz fordulhat, aki a beérkezett kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatot törli/zárolja/helyesbíti. A Társaság tájékoztatását a törlésről mindenképpen javasoljuk, a Személyes törlés esetén is, így biztosítva, hogy a Társaság az adatfeldolgozókat, Munkáltatókat is értesítve az adat végleges törlését tudja garantálni.

Törlés helyett Társaságunk zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adatot Társaságunk kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben Társaságunk az adatot már továbbította, úgy gondoskodik arról, hogy a Felhasználó teljes tájékoztatást kapjon arról, hogy ki számára és mikor került továbbításra az érintett Személyes adat, és a Felhasználó a megjelölt szervezetnél járhat el az adat törlése/zárolása/helyesbítése érdekében.

A Felhasználó Személyes adatait szankciószerűen a Szolgáltatások igénybevételének feltételei (elérhető mindenkor a http://www.hays.hu/altalanos-tartalom/felt%C3%A9telek-%C3%A9s-megk%C3%B6t%C3%A9sek-401409 címen) között leírt esetekben törölheti:

„A Honlapot nem használhatja törvénytelen célokra vagy ilyenek ösztönzésére; továbbá a Honlapra nem adhat fel és nem továbbíthat pontatlan, hiányos vagy valótlan információkat (ideértve az álláskeresők esetében az önmagukról szóló önéletrajzi adatokat, és/vagy a magyarországi vagy máshol történő munkavégzésre vonatkozó képességet); a Honlapra nem adhat fel és nem továbbíthat rágalmazó, sértő, fenyegető, sérelmes, vulgáris, obszcén vagy másként kifogásolható anyagokat. Ezúton megerősíti, hogy a Honlapon nem tesz közzé, és nem továbbít olyan anyagokat, melyek vírusokat vagy más olyan eszközöket tartalmaznak, melyek beavatkoznak vagy beavatkozhatnak, és ennélfogva megbéníthatják a Honlap működését; vagy amelyek megváltoztatnak vagy törölnek bármely információt, melynek megváltoztatására vagy törlésére egyébként nem jogosult; vagy amelyek túlterhelik vagy elárasztják a Honlapot kéretlen üzenetekkel. Nem használhat semmiféle eszközt, eljárást vagy szoftvert arra, hogy a Honlap működésének összeomlását okozza, késlelteti vagy másként károsítja. Továbbá ezúton megerősíti, hogy nem végez olyan tevékenységet, mely kihat a Hays jó hírére, illetve mások jó hírét sérti, rontja, csorbítja vagy fenyegeti.

A Hays saját belátása szerint állapítja meg, hogy Ön mennyiben felel meg a fentieknek, és jogosult megakadályozni, hogy Ön a Honlapot használja, és/vagy a Honlapról azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül törölni bármilyen anyagot, mely valamely okból nem tekinthető megfelelőnek vagy kifogásolható. Mivel a Honlap szolgáltatásai azonnal hozzáférhetőek a felhasználók és a munkáltatók számára, jelen Használati feltételek tekintetében letiltási vagy figyelmeztetési jogosultságok nincsenek.”

A Felhasználó Személyes adatait akkor is törli a Társaság, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a kizárólag a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt Személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

IX. Tiltakozás Személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó Társaságunkhoz eljuttatott kérelmében tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha

a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Társaságunk a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő Hirdető részére, ha Társaságunk egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy Személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Felhasználó bírósághoz fordulhat:

a felvilágosítás megtagadása, a helyesbítés,

törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

jogainak megsértése esetén, továbbá

ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha

Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik.

A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha Társaságunk a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz.

X. A Társaság elérhetőségei

- székhelyünkön: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

- e-mailben:hungary@hays.hu

XI. Hatályos: 2016. július 21-től